ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на vuicho-vanio.com

1. ПРЕДМЕТ
 
1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на vuicho-vanio.com, които уреждат правилата за използването на vuicho-vanio.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.
 
2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
 
2.1. "ИВТОНИ - ШОПОВ" ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в БЪЛГАРИЯ, област София, община Ихтиман, гр. Ихтиман 2050, ул.СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ No 3, с адрес за кореспонденция гр. Ихтиман 2050, ул.СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ No 3 с рег. № в Търговския регистър, ЕИК 131348760.
 
2.2. "ИВТОНИ - ШОПОВ" ЕООД администрира сайта и електронния магазин vuicho-vanio.com. "ИВТОНИ - ШОПОВ" ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу Продавач.
 
2.3. Можете да се свържете с "ИВТОНИ - ШОПОВ" ЕООД на посочения по-горе адрес, на телефон +359 (0) 882 366 866 или като използвате формата за контакти на страницата http://www.vuicho-vanio.com/contact/
 
3. ДЕФИНИЦИИ
 
3.1. Продавач – "ИВТОНИ - ШОПОВ" ЕООД .
 
3.2. Магазин – платформата на електронния магазин vuicho-vanio.com
 
3.3. Сайт – домейна vuicho-vanio.com и неговите поддомейни
 
3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Vuicho Vanio по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
 
3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
 
3.6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
 
3.7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.
 
3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
 
3.9. Съдържание
• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
 
3.10. Бюлетин ( Newsletter ) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
 
3.11. Транзакция – действието от страна на Продавача възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
 
3.12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1. Общите условия на Vuicho Vanio са задължителни за всички потребители на САЙТА.
 
4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Vuicho Vanio по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 
4.4. Vuicho Vanio има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
 
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Vuicho Vanio ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
 
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
 
4.7. Vuicho Vanio полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Vuicho Vanio уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
 
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от Vuicho Vanio по всяко време и могат да съдържат грешки.
 
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Vuicho Vanio се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
 
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
 
4.11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Vuicho Vanio не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 
5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 
5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
 
5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 
5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
 
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
 
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.
 
6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
 
6.1. Достъпът до vuicho-vanio.com с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 
6.2. Vuicho Vanio си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Vuicho Vanio по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Vuicho Vanio, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Vuicho Vanio не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
 
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Свържете се с нас”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
 
6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Vuicho Vanio си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращи кодове, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.
 
6.6. Vuicho Vanio може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
 
6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 
6.8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките може да включва такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с Vuicho Vanio.
 
6.9. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
 
6.10. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.
 
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
 
7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.
 
8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
 
8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Vuicho Vanio.
 
8.2. Vuicho Vanio има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
 
8.3. Нищо в сключения между Vuicho Vanio и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Vuicho Vanio последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Vuicho Vanio.
 
8.4. Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
 
8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
 
8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Vuicho Vanio за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Vuicho Vanio и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Vuicho Vanio, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
 
8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Vuicho Vanio няма да се счита за съгласие от страна на Vuicho Vanio да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Vuicho Vanio.
 
8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Vuicho Vanio.
 
9. ПОРЪЧКА
 
9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 
9.2. Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
 
9.3. Продавача поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи тип ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
 
9.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
 
9.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 
9.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
• предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
 
9.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Vuicho Vanio в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне Vuicho Vanio Продукта на адрес: гр. Ихтиман 2050, ул.СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ No 3, като междувременно уведоми Продавача за това на телефон +359 (0) 882 366 866.
 
9.7a Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
 
9.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 
9.9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Vuicho Vanio и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Vuicho Vanio, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
 
9.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
 
10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
 
10.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 
11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
 
11.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
 
11.2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
 
11.3. Клиентът се съгласява да предостави на Vuicho Vanio неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Vuicho Vanio няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
 
11.4. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Vuicho Vanio или трети лица, които са партньори на Vuicho Vanio.
 
12. РЕКЛАМА
 
12.1. Бюлетините на Vuicho Vanio, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на Vuicho Vanio.
 
12.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.
 
12.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 
13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
 
13.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта vuicho-vanio.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
 
13.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.
 
13.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
 
13.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
 
13.6. Vuicho Vanio не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Vuicho Vanio, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.
 
14. ДОСТАВКА НА СТОКИ
 
14.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
 
14.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
 
14.3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Цената на доставката на продукти, предлагани от Vuicho Vanio ще бъде съобразена с тарифите на куриерската фирма и ще бъде заплатена от Купувача на куриера при доставката на продуктите.
 
14.4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
 
15. ГАРАНЦИИ
 
15.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство.
 
15.2. В случая гаранцията на разопакованите продукти е издадена от Vuicho Vanio и тази гаранция може да се отнася за различен период от този на гаранцията на веднъж опакованите продукти.
 
16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
 
16.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера).
 
17. ОТГОВОРНОСТ
 
17.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 
17.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.
 
18. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
18.1. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
 
18.2. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Vuicho Vanio, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от Vuicho Vanio, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Vuicho Vanio, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
 
18.3. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това
 
 

 

Онлайн магазина временно е спрян

Свържете се с нас

За повече информация и поръчки се свържете с нас на телефони:

+359 (0) 882 366 866

+359 (0) 724 / 8 2393

 

Как работим

Следвайте ни

https://www.facebook.com/qdkivuichovanio/

Follow us on Youtube

Follow us on Facebook

Contact Us

 

 

Copyright © vuivho-vanio.com 2024 All Rights Reserved. web design